Vārds direktorei

Dalība projektos

ESF projekts Nr.8.3.2.2./1/1/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

ESF projekts Nr.8.3.4.0./1/1/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

ESF projekts Nr.8.3.4.0./1/1/16/I/002 “ Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai”

“Junior Achievement Latvija” dalībskola

“DigiYOUTH” dalībskola  (Latvija, Igaunija, Somija)

Nordplus “Junior” digitālo un mobilo tehnoloģiju izmantošana mācību darbā (Latvija, Igaunija, Islande)

 Latvijas Hidroekoloģijas institūta un LU studenšu korporācijas “Selga” ESF projekts Nr.1.1.1.2/16/1/001, 1.1.1.2/VIAA/2/18/359 par mikroplastmasas piesārņojumu Baltijas  juras piekrastē

ESF projekts Nr.9.2.4.2./16/I/103 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ventspilī

Labbūtības ceļakarte skolā

       Skola īsteno Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras jauniešu iniciatīvu projektu “Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai”.

       Skolēnu pašpārvaldes pārstāvji ir iesaistījušies Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras organizētās mācībās, izstrādājot labbūtības ceļakarti un stiprinot psihoemocionālo un pilsoniskās līdzdalības kompetenci.

      Īstenojot labbūtības projektu tiks organizētas izglītojošas nodarbības ar kouču, pasākumi fiziskās un mentālās veselības stiprināšanai, lai veidotu pilsoniski aktīvu, līdzdalībā balstītu jauniešu paaudzi pēc-Covid19 laikmetā.

      Projekts tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros, saņemot valsts budžeta finansējumu.