Par skolu

Ventspils 2.vidusskola dibināta 1945. gadā


Skolā strādā 48 pedagogi


Audzēkņu skaits: 492


Skola akreditēta līdz 18.10.2024.g.

Skola īsteno  izglītības programmas:

  • Pamatizglītības mazākumtautību programma – kods 21011121;
  • Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem – kods 21015621;
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma – kods 31011021
  • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma – kods 31013021
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma – kods 31016011
  • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma – kods 3101301 

 Skolas misija

       Nodrošināt izglītojamajiem drošu un mācību vielas apgūšanai piemērotu atmosfēru, kā arī gādāt par tikumīgas un daudzpusīgas personības audzināšanu, izmantojot jaunas mācību metodes un modernās tehnoloģijas, sekojot pārmaiņām izglītības valstī un pasaulē.

Skolas vīzija

Skolas vērtības – godīgums, atbildība, gudrība, tolerance

Skolas darbības mērķis

    Mūsdienīga, vispārizglītojoša  skola, kas nodrošina katram skolēnam kvalitatīvu izglītību, atbilstoši spējām un  interesēm.

    Vide, kurā radīti labvēlīgi apstākļi tikumiskas personības izaugsmei, kura orientējas mūsdienu mainīgajā sabiedrībā, saglabājot savas tautas nacionālās vērtības.