Projekta darbi

Projekta darbi

Vidusskolas 11.-12.klasē izglītojamie patstāvīgi izstrādā projekta darbu ,kurā  nostiprina un demonstrē lietpratību kompleksās situācijās, tai skaitā caurviju prasmes, kā arī zināšanas, prasmes, izpratni, ieradumus un to kombinācijas augstākajā mācību satura apguves līmenī saistībā ar vienu vai vairākiem skolēna izvēlētajiem padziļinātajiem kursiem.

Iepazīties ar katra projekta darba veidu var skola2030.lv

11.klase –  I semestris  –  līdz 1.decembrim iesniedz PROJEKTA DARBA PLĀNU

                   II semestris –  aprīlis-maijs – skola nosaka projekta darba priekšaizstāvēšanu 

12.klase –  I semestris – līdz 12.decembrim skolēni iesniedz PROJEKTA DARBU

                   15.decembrī notiek PROJEKTA DARBU aizstāvēšana

                   II semestris – PROJEKTA DARBU pilnveidošana un GALAREZULTĀTA izlikšana