Izmaiņas stundu saraksta

STUNDU IZMAIŅAS 24.01.2020.(piektdiena) 

1.a

nemainās

 

2.a.

1.latv.valoda(v.)19.k.

2.mazākum.valoda

3.dabaszinības

4.ētika

5.vizuālā māksla

 

3.a

1.matemātika

2.mazākum.valoda

3.angļu val.(v.) 25.

4.mājtur.un tehnol.

5.mazākum.valoda

 

3.b

1.matemātika

2.angļu val.(v.)25.

3.sports

4.mazākum.valoda

5.mājturība un teh.

 

4.a

1.sports

2.mazākum.valoda

3.mazākum.valoda

4.latv.valoda (v.)1.k.

5.latv.v.(visi) 1.k.

 

4.b

nemainās

 

5.a

nemainās

 

5.b

nemainās

6.a

nemainās

6.b

nemainās

 

7.a

nemainās

 

7.b

nemainās

8.a

nemainās

 

8.b

nemainās

 

9.a

nemainās

 

9.b

nemainās

 

10.a

nemainās

 

10.b

nemainās

 

11.a

nemainās

 

12.a

nemainās


STUNDU IZMAIŅAS 23.01.2020.(ceturtdiena)

1.a

1.matemātika

2.mazākum.valoda

3.latv.valoda (v.)24.

4.sports

5.kl.aud.stunda

2.a.

1.ang.valoda(v.) 25.

2.mazākum.valoda

3.sports

4.matemātika

5.kl.aud.stunda

3.a

1.mazākum.valoda

2.sports

3.mazākum.valoda

4.dabaszinības

5.latv.valoda(visi) 23.

6.kl.aud.stunda

3.b

1.mazākum.valoda

2.latv.valoda(v.)23.

3.latv.valoda (v.)23.

4.mazākum.valoda

5.dabaszinības

6.kl.aud.stunda

 

4.a

nemainās

 

4.b

1.matemātika

2.angļu valoda

3.mazākum.valoda

4.latv.valoda(v.)23.

5.literatūra

6.sports

5.a

nemainās

 

5.b

nemainās

 

6.a

 nemainās

 

6.b

nemainās

 

7.a

nemainās

7.b

nemainās

 

8.a

nemainās

 

8.b

Nemainās

9.a

nemainās

 

9.b

nemainās

 

10.a

nemainās

 

10.b

nemainās

 

11.a

nemainās

 

12.a

nemainās

 

STUNDU IZMAIŅAS 22.01.2020.(trešdiena) 

1.a

1.matemātika

2.mazākum.valoda

3.ang.valoda (visi)25.

4.sociālās zinības

5.lat.valoda (visi) 24.

 

2.a.

1.matemātika

2.dabaszinības

3.mūzika

4.latv.valoda (visi)

5.mazākum.valoda

 

3.a

1.latv.valoda (visi)23.

2.latv.valoda(visi)23.

3.matemātika

4.mazākum.valoda

5.ētika

6.sports

3.b

1.mazākum.valoda

2.matemātika

3.latv.valoda(visi)23.

4.mazākum.valoda

5.ētika

6.sports

4.a

1.mazākum.valoda

2.literatūra

3.viz.māksla

4.sports

5.matemātika

6.latv.v.(visi) 1.k.

 

4.b

1.mazākum.valoda

2.sociālās zinības

3.matemātika

4.latv.val.(visi) 23.

5.sports

6.angļu valoda

 

5.a

1.-----------------

2.ang.valoda 2./25.

3.latv.valoda

4.literatūra

5.latv.v.1./2.g.25.k.

4.dabaszinības

 

5.b

1. ang.valoda

2.dabaszinības

3.mazākum.valoda

4.latv.valoda 34./1.

5.literatūra

6.-----------------

6.a

1.sociālās zinības

2.matemātika

3.sports

4.vēsture

5.ang.v.2./latv.v.14.

6.lat.v.27./soc.p.26.

7.latv.v.14./soc.p.26.

6.b

1.matemātika

2.viz.māksla

3.matemātika

4.latv.v./ soc.p.26.

5.vēsture

6.mazākum.valoda

7.sociālās zinības

 

7.a

nemainās

 

7.b

nemainās

8.a

nemainās

 

8.b

nemainās

 

9.a

1.fizika

2.mūzika

3.ķīmija

4.mazākum.valoda

5.matemātika

6.matemātika

7.,8.sports

 

9.b

nemainās

 

10.a

nemainās

 

10.b

nemainās

 

11.a

nemainās

 

12.a

nemainās


STUNDU IZMAIŅAS 21.01.2020.(otrdiena)

1.a

1.mazākum.valoda

2.sports

3.latv.valoda (v.)24.

4.mazākum.valoda

5.viz.māksla

2.a.

nemainās

3.a

1.sports

2.ang.val.(visi) 25.

3.matemātika

4.latv.valoda (v.) 23.

5.dabaszinības

3.b

1.ang.valoda (v.)25

2.matemātika

3.latv.valoda (v.)23.

4.sports

5.dabaszinības

 

4.a

1.mūzika

2.sociālās zinības

3.sociālās zinības

4.matemātika

5. matemātika

6.ang.valoda (v.)25.

 

4.b

1.literatūra

2.mazākum.valoda

3.matemātika

4.vizuālā māksla

5.latv.valoda (v.)23.

6.latv.valoda (v.)23.

5.a

1.dabaszinības

2.latv.v.14./inf.32.

3.sports

4.mazākum. valoda

5.matemātika 12.

6.viz.māksla

5.b

1.latv.v.1./inf.

2.dabaszinības

3.viz.māklsa

4.latv.v.34./inf.

5.mazākum.v.

6.sports

6.a

1.mazākum.valoda

2.literatūra

3.matemātika

4.dabaszinības

5.latv.v.34/ 2.g. 16.k.

6.matemātika

6.b

1.dabaszinības

2.mazākum.valoda

3.latv.v./inf.

4.latv.valoda (v.)

5.literatūra

6.----------------

7.a

nemainās

7.b

1.ang.val.(gr. T.Biktaševa) 13.

2.mūzika

3.mazākum.valoda

4.viz.māksla

5.latv.valoda

6.literatūra

 

8.a

1.--------------------

2.matemātika 6.

3.fizika

4.matemātika 6.

5.vizuālā māksla

6.latv.valoda 34./17.

7.latv.valoda34./17.

 

8.b

Nemainās

9.a

1.bioloģija

2.latv.v.34./ang.v.13.

3.literatūra

4.latv.v.1./ang.v.13.

5.bioloģija

6.matemātika

7.latv.v.(f.)

9.b

1.-----------------

2.latv.valoda

3.matemātika

4.matemātika

5.ang.valoda

6.mazākum.valoda

7.,8.sports

10.a

0.,1. vācu valoda

2.bioloģija

3.ķīmija

4.mazākum.valoda

5.mazākum.valoda

6.fizika

7.---------------

 

10.b

0.,1.vācu v./kr.valoda

2.angļu valoda

3.bioloģija

4.latv.valoda

5.latv.valoda

6.fizika

7.-----------

11.a

2.vācu valoda

3.------

4.bioloģija

5.matemātika

6.angļu valoda

7.angļu valoda

12.a

1.matemātika (f.)

2.matemātika

3.latv.v.5./ang.v.

4.literat.5./ang.v.

5.fizika

6.bioloģija

STUNDU IZMAIŅAS 20.01.2020.(pirmdiena) 

1.a

1.matemātika

2.mūzika

3.dabaszinības

4.latv.valoda (v.) 24.

5.ētika

 

2.a.

1.mazākum.valoda

2.latv.valoda (visi)19.

3.latv.valoda (visi)19.

4.matemātika

5.mājturība un t.

 

3.a

nemainās

 

3.b

nemainās

 

4.a

1.latv.valoda (v.)1.

2.matemātika

3.angļu valoda

4.dabaszinības

5.dabaszinības

6.kl.aud.stunda

 

4.b

nemainās

 

5.a

nemainās

 

5.b

nemainās

 

6.a

nemainās

 

6.b

nemainās

 

7.a

1.angļu val. 13./34.

2.inf.(m.)/mājt.(z.)

3.vestūre

4.matemātika 6.

5.matemātika 16.

6.bioloģija 9.

 

7.b

1.mājtur.un tehnol.

2.mazākum.valoda

3.matemātika

4.matemātika

5.latv.valoda un lit.

6.sociālās zinības 11.

7.angļu valoda 2./13.

8.a

nemainās

 

8.b

1.vizuālā māksla 33.

2.matemātika 16.

3.latv.v.14./ang.v.13.

4.matemātika

5.sports

6.vēsture

7.literatūra

 

9.a

nemainās

 

9.b

nemainās

 

10.a

nemainās

 

10.b

nemainās

 

11.a

nemainās

 

12.a

nemainās


STUNDU IZMAIŅAS 17.01.2020.(piektdiena)

1.a

Nemainās

2.a.

1.latv.val.(visi) 19.

2.mazākum.valoda

3.dabaszinības

4.ētika

5.viz.māksla

3.a

1.matemātika

2.mazākum.valoda

3.ang.valoda(visi) 25.

4.mājt.un teh.

5.mazākum.valoda

3.b

1.matemātika

2.angļu val.(visi)25.

3.sports

4.mazākum.val.

5.mājtur.un tehn.

 

4.a

1.sports

2.mazākum.valoda

3.mazākum.valoda

4.latv.valoda ( visi) 1.

5. latv.valoda (visi)1.

 

4.b

nemainās

5.a

1.kl.aud.stunda 25.

2.mājrur.un tehn.

3.matemātika 6.

4.angļu valoda

5.mazākum.valoda

6.------------------

5.b

1.kl.aud.stunda 33.

2.matemātika 6.

3.mājturība un teh.

4.sports

5.ang.valoda

6.---------------

6.a

Nemainās

6.b

Nemainās

7.a

nemainās

7.b

nemainās

 

8.a

Nemainās

8.b

Nemainās

9.a

Nemainās

9.b

Nemainās

10.a

nemainās

 

10.b

Nemainās

11.a

Nemainās

12.a

nemainās

 

Ēdienkarte 1.-4. klasēm

13.01.2020.-17.01.2020.

20.01.2020.-24.01.2020.

Ēdienkarte 5.-12. klasēm

13.01.2020.-17.01.2020.

20.01.2020.-24.01.2020.

 

  Ventspils vispārizglītojošajās skolās komplekso pusdienu cena ir noteikta 

1,73 EUR 1.-4. klašu skolēniem un 2 EUR 5.-12. klašu skolēniem.

 

Cienījamie vecāki!
Jūsu bērna panākumus un mājas darbus  Jūs varat uzzināt elektroniskā klasē.Ar 02.09.2019. skolā būs zvanu saraksts

        5.-12.kl.                 

1. 830 - 910    

2. 920 - 1000

3. 1015 - 1055

4. 1115 - 1155

5. 1225 - 1305

6. 1315 - 1355

7. 1405 – 1445

8. 1450 – 1530